رئیس خبرگزاری صدا و سیما

ردیف نام تاریخ تصدی تاریخ پایان دسته
1

عکس حسن عابدینی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹رئیس خبرگزاری صدا و سیما