رئیس خبرگزاری صدا و سیما

ردیف نام تاریخ تصدی تاریخ پایان دسته
1

عکس حسن عابدینی

1400/12/29رئیس خبرگزاری صدا و سیما