مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو

ردیف نام تاریخ تصدی تاریخ پایان دسته
1

1400/07/08مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو