مدیر عامل صندوق توسعه ملی

ردیف نام تاریخ تصدی تاریخ پایان دسته
1

عکس مهدی غضنفری

1400/07/21مدیر عامل صندوق توسعه ملی