مدیر عامل صندوق توسعه ملی

ردیف نام تاریخ تصدی تاریخ پایان دسته
1

1400/07/21مدیر عامل صندوق توسعه ملی