مدیر کل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد وزارت نیرو

ردیف نام تاریخ تصدی تاریخ پایان دسته
1

1400/07/08مدیر کل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد وزارت نیرو