سعید عظیمی صدر

سعید عظیمی صدر سرپرست حراست شهرداری قزوین وی درای سابقه جانشینی مرکز ۱۳۷ شهرداری قزوین و مدیر اجرایی سازمان مدیریت آرامستان ها شهر قزوین بود.

پیش از وی محمدعلی شهسواری، سرپرستی این اداره را عهده دار بود.

منابع:

https://aramestanha.qazvin.ir/34