عمو

عمو

عمو 

عمو یا به فارسی افغانستان کاکا یک نسبت خانوادگی است که به برادر پدر گفته می‌شود. این کلمه در گفتار عامیانه به دوستان نزدیک هم گفته می‌شود و گاهی در تداول به شوهر خاله یا شوهر عمه هم می‌گویند.

مترادف عمو: عم

 

عمو در لغت نامه دهخدا :

عمو. [ ع َ ] (از ع ، اِ) عم عربی است که در تداول فارسی عمو گویند. برادر پدر. عم . افدر. اودر. کاکا.رجوع به عم شود. || گاه به مردم عامی یا به دوستان نزدیک خود نیز عمو خطاب کنند :


رو توکل کن تو با کسب ای عمو      جهد میکن کسب میکن موبمو.