تولیت آستان شاه عبدالعظیم

ردیف نام تاریخ تصدی تاریخ پایان دسته
1

عکس سید علی قاضی عسکر

1401/01/07تولیت آستان شاه عبدالعظیم
2

عکس محمد ری شهری

1401/01/01