رئیس سازمان بهزیستی

ردیف نام تاریخ تصدی تاریخ پایان دسته
1

عکس علی محمد قادری

1400/08/04رئیس سازمان بهزیستی