رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

ردیف نام تاریخ تصدی تاریخ پایان دسته
1

1400/08/19رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
2

1400/08/19
3

13881393
4

13651366