رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

ردیف نام تاریخ تصدی تاریخ پایان دسته
1

عکس غلامعلی محمدی

1400/08/19رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
2

عکس غلامحسین اسماعیلی

13881393
3

عکس مجید انصاری

13651366
4

عکس محمدمهدی حاج محمدی

1400/08/19