رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

ردیف نام تاریخ تصدی تاریخ پایان دسته
1

عکس ابوذر ابراهیمی ترکمان

1392رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
2

عکس محمدعلی تسخیری

۱۳۷۴1380
3

عکس محمدباقر خرمشاد

1389۱۳۹۲
4

عکس مهدی مصطفوی اهری

13861389
5

عکس محمود محمدی عراقی

13801386