رئیس مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیرو

ردیف نام تاریخ تصدی تاریخ پایان دسته
1

1400/07/08رئیس مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیرو