رئیس کل بانک مرکزی

ردیف نام تاریخ تصدی تاریخ پایان دسته
1

عکس محمد رضا فرزین

1400/010/08رئیس کل بانک مرکزی
2

عکس علی صالح آبادی

1400/07/141400/010/08
3

عکس اکبر کمیجانی

1400/03/091400/07/14
4

عکس عبدالناصر همتی

1397/05/031400/03/09
5

عکس ولی الله سیف

13921397
6

عکس محمود بهمنی

13871392
7

عکس طهماسب مظاهری

13861387
8

عکس ابراهیم شیبانی

13821386