سخنگوی دولت

ردیف نام تاریخ تصدی تاریخ پایان دسته
1

عکس علی بهادری جهرمی

1400/08/23سخنگوی دولت
2

عکس علی ربیعی

1398/03/091400/05/12
3

عکس محمدباقر نوبخت

13921397