سرپرست اداره حراست شهرداری قزوین

ردیف نام تاریخ تصدی تاریخ پایان دسته
1

عکس سعید عظیمی صدر

1401/09/08سرپرست اداره حراست شهرداری قزوین