مدیرکل دفتر روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت نیرو

ردیف نام تاریخ تصدی تاریخ پایان دسته
1

1400/07/08مدیرکل دفتر روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت نیرو