مشاور رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی

ردیف نام تاریخ تصدی تاریخ پایان دسته
1

1400/07/25مشاور رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی
2

1400/07/25