مشاور رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی

ردیف نام تاریخ تصدی تاریخ پایان دسته
1

عکس عبدالسلام کریمی

1400/07/25مشاور رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی
2

عکس علی یونسی

1400/07/25