مشاور معاون اول رئیس جمهور در امور پروژه های انتقال آب از دریا

ردیف نام تاریخ تصدی تاریخ پایان دسته
1

عکس علیرضا رزم حسینی

مشاور معاون اول رئیس جمهور در امور پروژه های انتقال آب از دریا