مشاور وزیر اقتصاد در حوزه بانکی

ردیف نام تاریخ تصدی تاریخ پایان دسته
1

1400/07/06مشاور وزیر اقتصاد در حوزه بانکی