معاون حقوقی، پشتیبانی و مجلس شورای اسلامی وزیر نیرو

ردیف نام تاریخ تصدی تاریخ پایان دسته
1

1400/07/08معاون حقوقی، پشتیبانی و مجلس شورای اسلامی وزیر نیرو