معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

ردیف نام تاریخ تصدی تاریخ پایان دسته
1

1400/08/04معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی