معاون سیاسی صدا و سیما

ردیف نام تاریخ تصدی تاریخ پایان دسته
1

عکس علیرضا خدابخشی

1400/07/25معاون سیاسی صدا و سیما