زن عمو

زن عمو

زن عمو

زن عمو به همسر عمو در زبان فارسی گفته می شود .

در زبان انگلیس به زن عمو ، خاله ،زن دایی و عمه  کلمه ( aunt ) تعلق می گیرید و بر همین اساس است که در دوبله های فارسی فیلم ها و زیرنویس ها مترجم با مشکل در تشخیص روبرو می شود و گاها ترجمه های مختلف صورت می گیرد.