غیر فعال
واژه غیر فعال در اینجا به این معنی است که این (سایت، تلگرام و....) در حال حاضر غیر فعال شده است و بروز رسانی نمیشود.
طرفداران
واژه طرفداران در اینجا به این معنی است که این (سایت، تلگرام و....) مالکیتش متعلق به طرفداران آن فرد یا سازمان و... است و رفتار آنان برعهده فرد یا سازمان مربوطه نیست.
رسمی
واژه رسمی در اینجا به این معنی است که این (سایت، تلگرام و....) متعلق به خود شخص و یا سازمان می باشد.
غیر رسمی
واژه غیر رسمی در اینجا به این معنی است که این (سایت، تلگرام و....) مالکیتش متعلق به خود فرد یا سازمان و... نیست.
نامشخص
واژه نامشخص در اینجا به این معنی است که این (سایت، تلگرام و....) مالکیتش نامشخص است و ممکن است متعلق به خود فرد یا سازمان و... باشد و یا توسط طرفداران ساخته شده باشد و غیر واقعی باشد و از نظر وب سایت مشخصات هنوز مالکیت مشخص نیست.